หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.3
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 8858649149312

Series name : หนัังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL

Auther name : Niels Jeffreys

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ระดับชั้น ม.3 สำหรับวิชา Reading&Writing เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนอย่างเป็นขั้นตอน Pre-While-Post ด้วยบทอ่านและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ตรงตามมาตรฐาน CEFR พร้อมกิจกรรม Project และ Application กระตุ้นทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB