หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1
Download

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

ISBN : 9786162039652

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION

Auther name : Virginia-Jenny

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ACTION 1  ระดับชั้น ม.1 ฉบับประกันฯ ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทปัจจุบัน เน้นกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบ CEFR มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถนำไปบูรณาการเชื่อมโยงกับสาระอื่นได้ง่าย มาพร้อม QR Code ในเล่มที่ช่วยฝึกทั้งการฟัง และพูด จากเสียงเจ้าของภาษา

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products