ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.1-ป.3
Download
Share

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.1-ป.3

ISBN : 8859281716863

Series name : กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM

Auther name : ฝ่ายวิชาการ อักษร อินสไปร์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

ฝึกการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยทักษะการคิดแบบ STEM สร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียน STEM เป็นแบบฝึกพร้อมเนื้อหาส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทบทวนความรู้เดิม พร้อมทดสอบความรู้เดิมเป็นขั้นเป็นตอน เสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยนำความรู้เดิมมาผสานกับการออกแบบทางวิศวกรรม โดยได้ชิ้นงานใหม่เพื่อตอบโจทย์ปัญหา เรียนรู้และประเมินทักษะตนเองด้วยการ์ดทักษะทางการเรียนรู้

Subject :

Related Products