คำไทย ใช้ให้ถูก
คำไทย ใช้ให้ถูก

Share
Share

ISBN : 9786164720411

Series name : ภาษาไทย ภาษาชาติ

Auther name : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

การใช้คำ เป็นปัญหาหลักของการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน การอ่านคำถูก เขียนคำถูก และรู้จักคำศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้น จะทำให้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักตามยุคสมัย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB