อยู่รอดปลอดภัยในป่า
Download
Share

อยู่รอดปลอดภัยในป่า

ISBN : 9786169269878

Series name : ชุด ทักษะชีวิตกลางแจ้ง

Auther name : Chris Oxlade

Copy : etc.

Product detail

เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหา ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม ได้แก่ สร้างที่พักจากกิ่งไม้ ก่อกองไฟโดยไม่ใช้ไม้ขีดไฟ จับปลาด้วยมือเปล่า เก็บน้ำจากใบไม้ ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิตในธรรมชาติควบคู่กับทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เขียนที่มีประสบการณ์งานเขียนมากกว่า 200 เล่ม

Related Products