หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม โลกศึกษา ม.4-6

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม โลกศึกษา ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162031830

Series name : ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : ศิริพร ดาบเพชร,วุฒิชัย มูลศิลป์

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม โลกศึกษา ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาของหนังสือเป็นสหวิทยาการ เน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความคิดรวบยอด เนื้อหาจำแนกได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และปรัชญาความคิดของมนุษยชาติ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับสังคมชุมชนและความแตกต่าง โดยความมุ่งหมายสูงสุดของการศึกษาโลกศึกษา คือ การพัฒนาค่านิยมที่อยู่บนพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่างๆ ความนับถือเชื่อมั่นในตนเอง การเคารพในตนเองและผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม การเปิดใจกว้าง มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาวิสัยทัศน์รวมทั้งสร้างเสริมเจตคติในการเป็นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบทั้งในระดับบุคคลและสังคม

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB