ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อ่านเก่ง เขียนดี 1-14
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อ่านเก่ง เขียนดี 1-14

Share
Share

ISBN : 0

Series name : ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อ่านเก่ง เขียนดี

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะอ่านเก่งเขียนดี (1 ชุด มี 14 เล่ม) เหมาะสำหรับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานการอ่านการเขียน เรียนรู้เป็นขั้นตอนด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน เช่น เทคนิคการใช้สีและสัญลักษณ์ เป็นสื่อนำสายตา เทคนิคการตอบคำถาม 5W1H มีแบบประเมินก่อนและหลังการฝึก พร้อมกับคู่มือการเลือกใช้สื่อ และแนวทางการพัฒนาเด็กให้กับผู้สอน เพื่อเข้าใจปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้อย่างมีความหมายผ่านกิจกรรมและแบบฝึกที่หลากหลาย เรียนรู้ผ่านกิจกรรมศิลปะที่สร้างสรรค์ เรียงลำดับการฝึกจากง่ายไปยาก และฝึกตามปัญหาโดยตรง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB