ชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 1-10
ชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 1-10

Share
Share

ISBN : 0

Series name : ชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

Auther name : ดร.สุพิชฌาย์ เลาหะพานิช และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน เหมาะสำหรับระดับปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 2 และผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ เป็นสื่อในการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนโดยใช้ทักษะการจำ การจำแนกจากการเห็นและการฟัง พยัญชนะ สระ การผันวรรณยุกต์ พัฒนามาจากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ออกแบบการนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เพื่อเสริมสร้างให้เด็กในระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้มีการเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ เรียนรู้ผ่านสัมผัสทั้ง 5 (multi sensory) เพื่อให้เด็กได้รับการฝึกที่หลากหลาย การฝึกซ้ำย้ำทวน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน และแบบประเมินทั้งก่อนและหลังการใช้แบบฝึก

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB