SmartBook สื่อบูรณาการการเรียนรู้ ชุด คุณค่าทรัพยาการ เรื่อง แสงอาทิตย์ พลังแสงแห่งอนาคต
SmartBook สื่อบูรณาการการเรียนรู้ ชุด คุณค่าทรัพยาการ เรื่อง แสงอาทิตย์ พลังแสงแห่งอนาคต

Share
Share

ISBN : 8859281714449

Series name : SmartBook ชุด คุณค่าทรัพยาการ

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

- ตรงตามสาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศมาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ- เทคนิคการนำเสนอเป็นเรื่องราวแสนสนุกของพี่เก้ากับน้องแก้ม มีการสอดแทรกความรู้ภายในเรื่องราว (หน้า 10-11)

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB