SmartBook สื่อบูรณาการการเรียนรู้ ชุด คุณค่าทรัพยาการ เรื่อง แสงอาทิตย์ พลังแสงแห่งอนาคต
Download
Share

SmartBook สื่อบูรณาการการเรียนรู้ ชุด คุณค่าทรัพยาการ เรื่อง แสงอาทิตย์ พลังแสงแห่งอนาคต

ISBN : 8859281714449

Series name : SmartBook ชุด คุณค่าทรัพยาการ

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

- ตรงตามสาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศมาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ- เทคนิคการนำเสนอเป็นเรื่องราวแสนสนุกของพี่เก้ากับน้องแก้ม มีการสอดแทรกความรู้ภายในเรื่องราว (หน้า 10-11)

Related Products