SmartBook สื่อบูรณาการการเรียนรู้ ชุด คุณค่าทรัพยาการ เรื่อง หินแร่ มหัศจรรย์ใต้พื้นดิน
SmartBook สื่อบูรณาการการเรียนรู้ ชุด คุณค่าทรัพยาการ เรื่อง หินแร่ มหัศจรรย์ใต้พื้นดิน

Share
Share

ISBN : 8859281714418

Series name : SmartBook ชุด คุณค่าทรัพยาการ

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

- ตรงตามสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกมาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลกความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์- เทคนิคการนำเสนอเป็นเรื่องราวแสนสนุกของพี่เก้ากับน้องแก้มและสุนัขโบโน่ มีการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆภายในเรื่องราว (หน้า 4-5) และเกร็ดความรู้แร่สำคัญในประเทศไทย (หน้า 30-31)

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB