ลูกโป่งท้องแตก
ลูกโป่งท้องแตก

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090336

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kang Yong-Sook ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องอากาศ แรงดันอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศ อุณหภูมิที่มีผลต่ออากาศ การทดลองการเคลื่อนที่ของอากาศ เน้นกระตุ้นพลังแห่งความคิดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตให้แก่หนูน้อย แบ่งเป็น 2 ส่วน
1. นิทาน=กระตุ้นจินตนาการและกระตุ้นความคิด
2. ความรู้=กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมของเด็กเข้ากับความรู้วิทยาศาสตร์ที่นำเสนอ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB