ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 (3 เล่ม)
Download
Share

ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 (3 เล่ม)

Series name : แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2

Auther name : ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกอ่านที่พัฒนาจากงานวิจัยนวัตกรรมสำหรับสอนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยใช้เทคนิคสีนำสายตา และสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องสั้นมาตรา ก กา
มาตราตัวสะกด คำควบกล้ำและอักษรนำ สำหรับฝึกอ่านเป็นเรื่องราว

Related Products