ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 (3 เล่ม)
ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 (3 เล่ม)

Share
Share

Series name : แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน

Auther name : ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกเขียนที่พัฒนาจากงานวิจัยนวัตกรรมสำหรับสอนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยใช้เทคนิคสีนำสายตา และสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) สามารถพัฒนาทักษะการเขียนได้ ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 เนื้อหาประกอบด้วย การเขียน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB