ชุด แบบฝึกกิจกรรม ชุดที่ 1 สุภาพ มีน้ำใจ (4 เล่ม)
ชุด แบบฝึกกิจกรรม ชุดที่ 1 สุภาพ มีน้ำใจ (4 เล่ม)

Share
Share

Series name : ไตรสิกขา

Auther name : ผศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

Copy : etc.

Product detail

สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB