ชุด บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ด (A+) เรื่องที่ 1 จำนวนและตัวเลข (5 เล่ม)
Download
Share

ชุด บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ด (A+) เรื่องที่ 1 จำนวนและตัวเลข (5 เล่ม)

Series name : บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ด

Auther name : ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : etc.

Product detail

สื่อเสริมการฝึกทักษะช่วยให้รู้จักจำนวนนับ จดจำการนับ ตัวเลข และโจทย์ปัญหา ทำให้เข้าใจผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรูปธรรมสู่นามธรรมอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดแนวความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Concept) ที่ถูกต้อง เชื่อมโยงสู่การพัฒนาการเรียนรู้ระดับที่สูงขึ้น

Related Products