ชุด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ Conquer Maths ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชุด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ Conquer Maths ระดับชั้น ป.1-ป.3

Instruction Media
Share
Instruction Media
Share

Series name : แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกคณิตศาสตร์สิงคโปร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายการคิดคำนวณมากถึง 1, - - - ข้อต่อเล่ม ช่วยให้เด็กเก่งคณิตศาสตร์มากขึ้น พัฒนาทักษะการคิด คำนวณ และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในแง่มุมที่หลากหลาย สร้างความแม่นยำ มั่นใจ เน้นหากระบวนการคิดมากกว่าผลลัพธ์ แถมฟรีเฉลยอย่างละเอียดสมบูรณ์ อธิบายเป็นลำดับขั้นตอน

Instruction Media

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB