หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.6
หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.6

Instruction Media
Share
Instruction Media
Share

Series name : หลักภาษาพัฒนาการคิด

Auther name : อรุณาภรณ์ ธีรวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

สื่อเสริมความรู้ด้านหลักภาษาไทยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 โดยเน้นการกระตุ้นการคิดระดับสูงตามหลักของ Bloom's Taxonomy ช่วยให้เด็กพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ฝึกฝนทักษะการคิด การเชื่อมโยง และการประยุกต์ใช้หลักภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Instruction Media

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB