หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.6

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download

หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.6

Series name : หลักภาษาพัฒนาการคิด

Auther name : อรุณาภรณ์ ธีรวัฒน์

Copy :

Product detail

สื่อเสริมความรู้ด้านหลักภาษาไทยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 โดยเน้นการกระตุ้นการคิดระดับสูงตามหลักของ Bloom's Taxonomy ช่วยให้เด็กพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ฝึกฝนทักษะการคิด การเชื่อมโยง และการประยุกต์ใช้หลักภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Products