หนังสือ นิทานสองภาษา เรื่อง ไก่ผู้โง่เขลา

Download
Share

หนังสือ นิทานสองภาษา เรื่อง ไก่ผู้โง่เขลา

Series name : นิทานสองภาษา

Auther name : ฝ่ายวิชาการ อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือนิทานสองภาษา เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และพิมพ์ เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนว BBL สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น แบบฝึกหัดก่อนอ่าน ฝึกระบายสี สนุกกับนิทาน ตัวอย่างการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นต้น

Related Products