กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.3

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.3

Series name : ชุด กิจกรรม STEM สร้างนักคิด

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy :

Product detail

ออกแบบตามแนวคิด STEM EDUCATION เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กระตุ้นทักษะการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ มีแบบประเมินทักษะการคิด สะดวกแก่ครูผู้สอนในการวัดผล ภายในเล่มมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้ สมบัติของวัสดุ, แรงผลัก, แรงหมุน, แรงสั่นสะเทือน

Related Products