กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.4
Download

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.4

Series name : ชุด กิจกรรม STEM สร้างนักคิด

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ออกแบบตามแนวคิด STEM EDUCATION เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กระตุ้นทักษะการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ มีแบบประเมินทักษะการคิด สะดวกแก่ครูผู้สอนในการวัดผล ภายในเล่มมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้ แรงที่กระทำต่อวัตถุ, การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย, การใช้ซอฟท์แวร์เพื่อแก้ปัญหา, ลักษณะการจำแนกสัตว์

Related Products