แบบฝึกสนุกคิดคณิตรอบตัว ป.1

Download

แบบฝึกสนุกคิดคณิตรอบตัว ป.1

Series name : สนุกคิดคณิตรอบตัว

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

ได้รับการออกแบบให้ใช้ง่าย ผู้เรียนสนุกกับการลงมือหาคำตอบ ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฝึกคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ผ่านสถานการณ์จำลองจากชีวิตของเด็กประถมศึกษาตอนต้น โดยจะได้ฝึกทักษะการคิดขั้นสูง ผ่านการอ่านภาพและโจทย์ที่ท้าทาย

Related Products