แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ป.5

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ป.5

Auther name : ทีมวิชาการ อจท.

Copy :

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.5 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) แบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหน่วย ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ในการแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ IT ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายในเล่มมีกิจกรรมให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง มีตารางบันทึกคะแนนประจำหน่วยเพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด

Related Products