แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 2
Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 2

Auther name : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 เล่ม 1 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับบทเรียนในหนังสือเรียนทุกหัวข้อ ในแต่ละหน่วยประกอบไปด้วย แผนผังสรุปความรู้ และกิจกรรมฝึกทักษะในแต่ละบท พร้อมกิจกรรมท้าทายความคิดขั้นสูง มีกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานและข้อสอบทบทวนท้ายหน่วย แบบฝึกหัดสอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหัวข้อ ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products