สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.5
Download

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.5

Auther name : ทีมวิชาการ STEM

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) ใช้วัดองค์ความรู้ของผู้เรียน เน้นการคิดวิเคราะห์ สามารถใช้เตรียมการสอบ O-NETได้ มีเนื้อหาตามหลักสูตร ครบทุกตัวชี้วัด มีเนื้อหาการจัดกิจกรรมและข้อสอบ พร้อม CD เฉลยแจกฟรีเฉพาะครูผู้สอน ในแต่ละหน่วยประกอบไปด้วย แนวคิดสำคัญ, คำถามสำคัญกระตุ้นการคิด เนื้อหาและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และกิจกรรมท้าปัญญา พร้อมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสรุปสาระสำคัญเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products