แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.1
Download
Full book
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.1

Auther name : เกสิณี สุดทองคง

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เครื่องมือการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล เป็นสื่อที่ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ผ่านกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ มีข้อสอบเน้นการคิดประจำหน่วยและท้ายเล่ม สามารถใช้เป็นสมุดพกแสดงผลการเรียนรู้ประจำตัวผู้เรียนได้ ลดภาระครู มีเนื้อหาการจัดกิจกรรมในเล่ม พร้อม CD เฉลยแจกฟรีเฉพาะครูผู้สอน

Related Products