กุญแจไขสู่โลกเคมี
กุญแจไขสู่โลกเคมี

Share
picture
Share

ISBN : 9786117139154

Series name : กุญแจไขสู่โลกวิทยาศาสตร์

Auther name : นายอะตอม

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางเคมี ไม่ว่าจะเป็นอะตอม พันธะเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้เบื้องต้นทางเคมีที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาระดับสูงต่อไป เหมาะสำหรับที่จะใช้เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB