นาโนเทคโนโลยี
นาโนเทคโนโลยี

Share
picture
Share

ISBN : 9786162120060

Series name : วิทยาการล้ำยุค

Auther name : Heo Soon-bong ผู้แปล สาริณี โพธิ์เงิน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี "นาโนเทคโนโลยี" ซึ่งเป็นวิทยาการประยุกต์แขนงใหม่ที่อาศัยการผสมผสานด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีหลายสาขาเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB