WHAT? รู้รอบเรื่องน่าทึ่งของโลก

WHAT? รู้รอบเรื่องน่าทึ่งของโลก

Share
picture
Share

ISBN : 9789744391414

Series name : สรรพสาระของโลก

Auther name : นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้จะนำพาคุณผู้อ่านไปสู่ความรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องที่ราวที่เกิดขึ้นในอดีต เรื่องเกี่ยวกับอาหาร กีฬา วิทยาการต่างๆ ตลอดจนเรื่องของพืชและสัตว์ ซึ่งจะจุดประกายความคิดให้ผู้อ่านนำไปสร้างสรรค์และประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภายในเล่มมีภาพประกอบและการ์ตูน ที่จะพาผู้อ่านท่องไปในโลกแห่งการเรียนรู้อย่างไม่รู้เบื่ออีกด้วย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB