เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5

เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5

Share
Share

ISBN : 9789743007361

Series name : วรรณกรรมล้ำค่า

Auther name : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

Copy : etc.

Product detail

เนื้อหาในเล่มจะเป็นการบรรยายรายละเอียดของสถานที่ ผู้คน และสิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรตามรายทาง ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สภาพวิถีชีวิตของราษฎรในสมัยนั้น ผู้อ่านจะรู้สึกราวกับว่าได้ดูภาพยนตร์เก่าๆ และยังรู้สึกถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะที่ทรงพบปะกับราษฎรตามที่ต่างๆ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB