นางฟ้าสายรุ้ง
นางฟ้าสายรุ้ง

Share
picture
Share

ISBN : 9786164720145

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kim Young-I ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องแสงที่สัมพันธ์กับการเกิดสายรุ้ง สีของแสง การกระจายแสง การเดินทางของแสง การหักเหของแสงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสายรุ้ง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB