ตุปัดตุเป๋ ปูน้อยขาเก
ตุปัดตุเป๋ ปูน้อยขาเก

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090732

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Park Jin-Yeong ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องรูปร่างและลักษณะของปู พฤติกรรมของปูทั้งการกินและการดำรองชีวิต รวมไปถึงการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB