พ่อครัวตัวเขียว
พ่อครัวตัวเขียว

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090466

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kim Young-I ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องคลอโรพลาสต์ หน้าที่ของคลอโรพลาสต์ กระบวกการสังเคราะห์ด้วยแสง ลักษณะของใบไม้ โครงสร้างของใบไม้ ใบไม้ประเภทต่างๆ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB