คนแคระกับยักษ์พิทักษ์หมู่บ้าน

คนแคระกับยักษ์พิทักษ์หมู่บ้าน

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392831

Series name : ปกปัก รักษ์โลก

Auther name : Kim Jung-Sin ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ป่าไม้หมดไป...เกิดภัยน้ำท่วม
ต้นไม้บนภูเขาถูกยักษ์ตัดจนโล่งเตียนเพื่อนำมาสร้างบ้านเรือน
ให้เจริญทัดเทียมกับหมู่บ้านอื่น กระทั่งวันหนึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลาก
จนท่วมบ้านเรือนเสียหายหนัก กว่าจะสำนึกรู้ ก็สายเสียแล้ว
พวกเขาคิดแก้ปัญหาน้ำท่วม และจะปกปักรักษาผืนป่าของหมู่บ้านไว้ได้อย่างไร

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB