ความร้อน
ความร้อน

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392688

Series name : วิทยาศาสตร์ 360

Auther name : Bob Harvey,Felicia Law ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์

Copy : etc.

Product detail

เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งพลังงานความร้อนซึ่งได้มาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ดวงอาทิตย์ ความร้อนจากของเหลวใต้พื้นพิภพ จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง เพื่อใช้ศึกษาถึงประโยชน์และโทษของความร้อน เช่น ผลกระทบของความร้อนจะส่งผลให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อน เกิดไฟไหม้ป่า ขณะเดียวกันความร้อนก็ให้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นแหล่งสังเคราะห์แสง สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย ใช้เป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการประกอบและถนอมอาหาร ใช้ในการขนส่ง รวมถึงการนำมาใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB