อากาศ
อากาศ

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392671

Series name : วิทยาศาสตร์ 360

Auther name : Bob Harvey ผู้แปล กษิรา หลายตระกูล

Copy : etc.

Product detail

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการเกิดลม การก่อตัวเกิดเป็นพายุลมเมื่อลมมีกำลังพัดแรงขึ้นและเร็วขึ้นจะก่อตัวสูงกลายเป็นพายุ รวมถึงการศึกษาทิศทางลมเพื่อนำมาใช้ในการแล่นเรือใบและการละเล่นต่าง ๆ เช่น การเล่นว่าว และการนำลมมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น ใช้หมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า หรือวิดน้ำ ช่วยในการขยายพันธุ์พืช

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB