ฝันของหนูอยากเป็นพนักงานธนาคาร

ฝันของหนูอยากเป็นพนักงานธนาคาร

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090961

Series name : เรียนรู้อาชีพในฝัน

Auther name : Econoi (Eorini Gyeongjae Shinmunsa) ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

ฝันอยากเป็นนักมายากลต้องกล้าแสดงออก ขยันและศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และชอบสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ถ้าชอบดูการแสดงมายากล ลองฝึกฝนตัวเองให้เป็นนักมายากลสิจ๊ะ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB