สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2
Download

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

Auther name : เอกรัฐ วงศ์สวัสดิ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 เล่ม 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) ใช้วัดองค์ความรู้ของผู้เรียน เน้นการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถใช้เตรียมการสอบ O-NETและ PISA ได้ ส่งเสริมให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีเนื้อหาตามหลักสูตร ครบทุกตัวชี้วัด มีเนื้อหาการจัดกิจกรรมและข้อสอบ

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products