แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2
Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

Series name : แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : มรกต ภูสีน้ำ และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ระดับชั้น ม.4 เล่ม 2 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหัวข้อ ช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning มีแบบบันทึกกิจกรรมการทดลอง เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ มีคำถามท้าทายความคิดขั้นสูงและมีแบบฝึกหัดหลากหลายให้ฝึกฝนในโจทย์ท้ายหน่วย พร้อมแนวข้อสอบเตรียมพร้อมสู่การสอบ

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products