หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162038310

Auther name : เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโลยี ระดับชั้น ม.5 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) วิชาที่จะช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมให้กับผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมในบทเรียน เพื่อฝึกให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ภายในเล่มมีตัวอย่างจากกรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง และมีกิจกรรมให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจด้วยตัวเอง

Instruction Media

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB