แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6
Download
Preview
Share

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด

Auther name : ไพญาดา สังข์ทอง

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพิ้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถนำความรู้ไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เตรียมความพร้อมในการสอบ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products