แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษา ป.2

Download
Preview
Share

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษา ป.2

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด

Auther name : ไพญาดา สังข์ทอง

Product detail

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพิ้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถนำความรู้ไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เตรียมความพร้อมในการสอบ

Related Products