หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.2
Download
Preview
Share

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.2

Series name : กิจกรรม ม.2

Auther name : กนก จันทรา และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ สื่อเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และสามารถเห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products