หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.4
Download
Preview
Share

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.4

Series name : กิจกรรม ป.4

Auther name : พรพรรณ โปร่งจิตร และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ป.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่งเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานปะระวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย ความเป็นมาของชาติไทย ในสมัยสุโขทัย ปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เกิดจิตสำนึกรักและภูมิใจในความเป็นไทยตระหนักในความสำคัญของบรรพบุรุษที่ปกป้องรักษาเอกราชของชาติ และใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products