หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.1

Download
Preview
Share

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.1

Series name : กิจกรรม ม.1

Auther name : ไพฑูรย์ ใจเที่ยงธรรม และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง สำหรับระดับชั้น ม.1 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ยอมรับในความต่างอย่างมีคุณธรรม และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกด้วยดี

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products