หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.2
Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.2

ISBN : 9786162033797

Series name : ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : ศิริพร ดาบเพชร, จารุพรรณ ลากสุรเทียนทอง

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะเกี่ยวกับพัฒนาการของเอเซียน การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก นอกจากนั้นยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับกลุ่มประเทศอื่น ๆ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products