หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162033773

Series name : อาเซียนศึกษา ป.1-6

Auther name : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ป.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 นำเสนอเนื้อหาโดยใช้แผนภาพ ตารางเพื่อให้ดูง่ายน่าสนใจ เชื่อมโยงการทำกิจกรรมกับแบบปฏิบัติกิจกรรมฯ บูรณาการชีวิตให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ พร้อมสรุปความคิดรวบยอดของแต่ละหน่วยเพื่อให้เห็นภาพรวม ผู้เรียนสามารถอธิบายจัดทำแผ่นพับเรื่อง อาเซียน เพื่อนำไปเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้ศึกษาต่อไปได้

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB