แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1
Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1

Auther name : ผศ.รันพีร์ ซิงห์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ฉบับประกันคุณภาพ ระดับชั้น ม.5 เล่ม 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหัวข้อ ช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และฝึกฝนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีแบบบันทึกกิจกรรมการทดลอง เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ มีคำถามท้าทายความคิดขั้นสูงและมีแบบฝึกหัดหลากหลายให้ฝึกฝนในโจทย์ท้ายหน่วย พร้อมแนวข้อสอบเตรียมพร้อมสู่การสอบ

Related Products