หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.1
Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.1

ISBN : 9786162033728

Series name : อาเซียนศึกษา ป.1-6

Auther name : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน ราหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้มีความสนุกที่จะเรียนรู้ เล่าเรื่องผ่านตัวละคร ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในแต่ละชั้นจะมีสาระความรู้การต่อยอดความรู้ ความยากง่ายของเรื่องราวที่ศึกษาแตกต่างกันตามวัยและพัฒนาการของนักเรียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products