แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 1
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Auther name : พงศธร นันทธเนศ และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ระดับชั้น ม.5 เล่ม 1 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหัวข้อ ฝึกความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงเนื้อหาสู่ชีวิตประจำวัน เสริมความรู้จากเนื้อหาเพื่อขยายความรู้ของผู้เรียน มีการทดลองให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบเตรียมพร้อมสู่การสอบ

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB