หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

ISBN : 9786162039263

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ผศ.ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทัน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถใช้ทักษะกระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นและอธิบายความรู้ นำไปสู่การปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products